Algemene Voorwaarden


Algemeen:


Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pharmalens gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Pharmalens werden aanvaard.

Het aanbod:

Het aanbod op www.Pharmalens.be bestaat uit contactlenzen, lenzenvloeistof en accessoires. 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Bestelling:


De bestellingen gebeuren online op de website www.Pharmalens.be, per e-mail of telefonisch. De Koper krijgt een bevestiging en een overzicht van zijn bestelling per e-mail alsook een overzicht van de algemene voorwaarden. Alle door Pharmalens uitgebrachte offertes op de website zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door Pharmalens.

Levering:


Voor zendingen binnen de Benelux rekent Pharmalens een bedrag aan van 3,99 Euro per verzending. Voor verzendingen buiten de Benelux rekent Pharmalens minimaal een bedrag van 6,00 Euro aan. Voor een levering van onderhoudsproducten buiten België wordt bijkomend 20 EUR in rekening gebracht. Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling. De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens Pharmalens rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is Pharmalens naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens Pharmalens aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens Pharmalens rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de Pharmalens het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur.

Prijs:


De prijzen van de producten van Pharmalens staan op de website vermeld en worden behoudens overmacht door Pharmalens gegarandeerd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW. Leveringskosten zijn niet inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.

Betaling:


De betalingen gebeuren online, per overschrijving of contant bij één van onze partners. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. In geval van betaling via overschrijving worden de goederen pas geleverd na ontvangst van de betaling. Meer informatie met betrekking tot de betaling vind je op www.ogone.be. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Pharmalens in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

Klachten:


Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor Pharmalens zijn en wordt alleen door Pharmalens geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Onze contactgegevens:
Pharmalens BVBA
Helststraat 150-159
2630 Aartselaar
info@pharmalens.be 

Geschillenbeslechtiging


Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Aansprakelijkheid- garantie:


Pharmalens levert de producten aan de hand van gegevens door de koper aan Pharmalens verstrekt. Pharmalens gaat er van uit dat de koper zijn ogen regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, laat controleren door een oogarts of contactlensspecialist. De koper bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden ttv het plaatsen van een bestelling.. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Pharmalens geleverde producten, wordt weergegeven op de CE productinformatie van de fabrikant. De door Pharmalens geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper verbindt zich ertoe de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van onduidelijkheid voorafgaandelijk contact op te nemen met de fabrikant. Pharmalens is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. Pharmalens is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor het oog. Pharmalens kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

Persoonlijke informatie:


De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij Pharmalens wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door Pharmalens worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij Pharmalens en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Retourneren / herroepingsrecht:


In overeenstemming met het boek VI Wetboek Economisch Recht en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten ( sferische, torische en multifocale contactlenzen) heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan Pharmalens kenbaar het product te willen retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van Pharmalens opgevolgd dienen te worden. De koper krijgt restitutie van de aankoopprijs van het product binnen twee weken na retourontvangst mits Pharmalens het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft terug ontvangen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd. De veertien dagen vrijblijvend op zicht is niet van toepassing op persoonlijke producten, zoals torische of persoonlijke lenzen ( harde lenzen, jaarlenzen, ...) speciaal voor de koper vervaardigd.


Retouradres: Pharmalens, Helststraat 150-159, 2630 Aartselaar

Contact:


Dienst na verkoop: Helststraat 150-159 – 2630 Aartselaar – +32 3 844 60 99. Mail: info@Pharmalens.be. Pharmalens ® is een geregistreerd handelsmerk en een initiatief van Pharmalens bvba – BTW– Reknr:

Toepasselijk recht:


Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. De Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.
Aan het laden...